ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾದಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಹುಡುಗಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾದಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಹುಡುಗಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *